Air vent เป็นการระบายอากาศ ควรติดตั้งทุกจุดในระบบท่อที่อยู่สูงที่มีโอกาสอากาศจะกักขัง

ควรติด Air vent ระหว่างด้านออกจากปั๊มน้ำและเช็ควาล์ว โดยขณะที่ปั๊มทำงานอากาศจะถูกระบายออกจนหมดจนเหลือเฉพาะน้ำที่ผ่านเช็ควาล์ว เข้าสู่ระบบ

Air vent มีหน้าที่ระบายอากาศออกจากระบบของเหลว เป็นช่องระบายอากาศหรือปล่องระบายอากาศ เพื่อระบายอากาศออกจากบริเวณใดบริเวณหนึ่ง ในขณะเดียวกันจะมีการเติมอากาศใหม่ (Fresh air) ที่ผ่านการบำบัดให้มีอุณหภูมิและความชื้นตามที่ต้องการเข้ามาแทนที่ ทำให้อากาศในบริเวณนั้นสะอาดขึ้น

อากาศที่ค้างอยู่ภายในท่อได้ก่อให้เกิดปัญหาในระบบท่อ เช่นทำให้ปั๊มน้ำ วาล์ว และท่อ แตกหักเสียหาย การอ่านค่าต่าง ๆ ผิดพลาด ซึ่งปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการเดินท่อผิด แต่ปัญหาเกิดจากไม่ได้ไล่อากาศออกจากระบบท่อ ในการไล่อากาศอาศัยอุปกรณ์ Air Vent หลักการทำงานจะมีลูกลอยซึ่งต่อกับกลไกลสำหรับเปิดปิดวาล์วเพื่อระบาย อากาศ

Air vent มีหลากหลายลักษณะเช่น เป็นช่องสี่เหลี่ยมจตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้า วงกลม หรือเป็นแนวยาว ขึ้นอยู่กับลักษณะการไหลเวียนของอากาศภายในห้องและการออกแบบของวิศวกร โดยตำแหน่งของช่องระบายอากาศต้องอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมจึงจะสามารถระบาย อากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน

air vent การระบายอากาศทีดี